13/11/10  Thời khóa biểu  257
THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ 23/8/2010) (ĐANG CẬP NHẬT) THỨ BUỔI KHỐI 5 KHỐI 4 KHỐI 3 KHỐI 2 KHỐI 1 5A 5B 4A 4B 3A 3B 2A 2B 2C 1A 1B HAI SÁNG Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ ...
 27/09/09  Thời khóa biểu  241
THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ 24/8/2009) THỨ BUỔI KHỐI 5 KHỐI 4 KHỐI 3 KHỐI 2 KHỐI 1 5A 5B 4A 4B 3A 3B 2A 2B 1A 1B 1C HAI SÁNG Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ Ch.cờ ...
 14/03/09  Thời khóa biểu  264
THỨ BUỔI KHỐI 5 KHỐI 4 KHỐI 3 KHỐI 2 KHỐI 1 5A 5B 4A 4B 3A 3B 2A 2B...