22/01/10  Thông tin công khai  352
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Công văn số 03/PGDĐT ngày 05/01/2010 của phòng GDĐT thành phố Đồng Hới về việc hướng dẫn triển khai ...