30/12/12  Chi bộ Đảng  276
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết của Đảng uỷ Quang Phú về việc tổ chức Đại hội Chi bộ, ngày 28/12/2012, Chi bộ Trường Tiểu học Quang Phú đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012–2015. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Trần Thị Duyên -...
 01/03/11  Chi bộ Đảng  344
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011 ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011) ----- ĐẢNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ...
 13/11/10  Chi bộ Đảng  302
1. Chào cờ (hát quốc ca, quốc tế ca); tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; 2. Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng; 3. Đại diện đảng viên được phân công, giúp đỡ đọc bản giới thiệu người vào Đảng; 4. ...