Đề thi HSG môn Toán lớp 3

Ngày đăng: 21/04/2009 180 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:
10 Đề Thi Toán lớp 3 - dành cho học sinh giỏi( Mỗi đề làm trong 60 phút)Đề 1 I/ Trắc nghiệm : Ghi lại chữ đặt trước kết quả đúng:1.Số lớn nhất có 3 chữ số là :a. 989 b. 100 c. 999 d. 899 2.Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút là:a. 20 phút b. 30 phút c. 40 phút d. 50 phút3.Trong các phép chia có dư với số chia là 7, số dư lớn nhất là:a. 4 b. 5 c. 6 d. 74.Số gồm 3 đơn vị , 7trăm , 8 chục và 2 nghìn là: a. 3782 b. 7382 c. 3782 d. 2783II/ Tự luận : Bài 1: Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục , chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị .Bài 2 : Ngày 6 tháng 7 là thứ ba . Hỏi ngày 5 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy ?Bài 3 : Ông năm nay hơn cháu 63 tuổi , hai năm nữa ông sẽ gấp 8 lần tuổi cháu . Hỏi hiện nay cháu bao nhiêu tuổi , ông bao nhiêu tuổi .Đề 2I/ Trắc nghiệm : Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:1 . Cho dãy số : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai số ở chỗ chấm là A . 2791 ,2792 B. 2750 ,2760 C .2800 ,2810 2. Cho phép chia 895 : 3 . tổng của số bị chia , số chia , thương là A . 197 B . 298 C . 1097 D. 1197 3 . Số có hai chữ số mà tổng của chúng bằng 14 và hiệu của chúng bằng 4 là : A . 84 ,48 B . 95 , 59 C .62 , 26 4.Số nào cộng với 17 090 để có tổng bằng 20 000 : A. 2010 B.2910 C. 3010 D. 1003 II/ Tự luận: Bài 1 : Năm nay mẹ 30 tuổi , hơn con 26 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?Bài 2 : Có 62 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3 m . Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy m vải?Bài 3: Hãy cắt một hình vuông thành 3 mảnh và ghép thành một hình tam giác. Đề 3I/ Trắc nghiệm: Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:1. 5m 6cm = ……cm, số cần điền vào chỗ chấm là:A. 56 B. 506 C. 560 D. 60062. kg ….. giờ , số cần điền là:A. > B. < C. = D. không có dấu nào3. Trong một phép chia hết, số bị chia là số có 3 chữ sốvà chữ số hàng trăm bé hơn 8 , số chia là 8 thương trong phép chia đó là:A. Số có một chữ số B. Số có 2 chữ số C. Số có 3 chữ số. 4.Phép chia nào đúng?A. 4083 : 4 = 102 ( dư 3) B. 4083 : 4 = 120 ( dư 3) C. 4083 : 4 = 1020 ( dư 3) D. 4083 : 4 = 12 ( dư 3) II/ Tự luận: Bài 1 : Có hai chuồng lợn, mỗi chuồng có 12 con. Người ta chuyển 4 con lợn từ chuồng thứ nhất sang chuồng thứ hai. Hỏi khi đó số lợn ở chuồng thứ nhất bằng một phần mấy số lợn ở chuồng thứ hai?Bài 2: Năm nay mẹ 30 tuổi , gấp 5 lần tuổi con.Hỏi sau mấy năm
Tác giả: Đinh Bá Quang